Reklamacje

Ma Pan/Pani prawo do złożenia reklamacji na usługi brokerskie świadczone przez Carbo Asecura S.A.

Reklamacje można składać:

  • osobiście w biurze Carbo Asecura S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00),
  • listownie - na adres Carbo Asecura S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna,
  • telefonicznie - na numer: (32) 219 63 12,
  • pocztą elektroniczną – na adres: reklamacje@cabroker.pl

Carbo Asecura S.A. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej albo - jeżeli złoży Pan/Pani taki wniosek - zostanie wysłana na trwałym nośniku na wskazany adres poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowiedź może zostać złożona w terminie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Carbo Asecura S.A. poinformuje Pana/Panią o przyczynie opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Panu/Pani prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dot. osób fizycznych) lub w każdym przypadku wystąpienia z powództwem przeciwko Carbo Asecura S.A. do Sądu Rejonowego w Pszczynie.