Dla akcjonariuszy

Pełna nazwa spółki
Carbo Asecura S.A.
Adres spółki
ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna
NIP
646-10-05-990
REGON
271984704
Kapitał zakładowy
500 000 PLN - w całości opłacony
Zarejestrowano w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000015735 przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Dematerializacja akcji

Wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do dnia 28.02.2021 r. wszyscy akcjonariusze powinni złożyć w Spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby umożliwić przekształcenie ich w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Rejestr akcjonariuszy

Walne zgromadzenia

  • Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał