IDD

Wypełniając obowiązek nałożony ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (zwanej dalej: ustawa IDD), kierujemy do Państwa poniższą informację.

Stosownie do art. 32 ustawy IDD, niniejszym uprzejmie informujemy, że:

 • działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń wykonujemy pod firmą: Carbo Asecura S.A.,
 • adresem siedziby jest: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna,
 • jesteśmy brokerem ubezpieczeniowym,
 • Carbo Asecura S.A. jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych pod numerem: 578/99,
 • rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest dostępny na stronie: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker
 • aby dokonać sprawdzenia wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych należy:
  • Wpisać: „578/99” w pole: „Numer zezwolenia:”
  • Kliknąć „nie jestem robotem” i postępować zgodnie z poleceniem captcha,
  • Kliknąć „szukaj”.
 • w przypadku niezadowolenia z naszych usług są Państwo uprawnieni do wniesienia reklamacji lub złożenia skargi, które można składać w jeden z poniższych sposobów:
  • osobiście w biurze Carbo Asecura S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)
  • listownie - na adres Carbo Asecura S.A.: ul. Żorska 10, 43-200 Pszczyna,
  • telefonicznie - na numer: (32) 219 63 12,
  • pocztą elektroniczną – na adres: reklamacje@cabroker.pl

Carbo Asecura S.A. udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej albo - jeżeli złożą Państwo taki wniosek - zostanie wysłana na trwałym nośniku na wskazany adres poczty elektronicznej. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, odpowiedź może zostać złożona w terminie do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku Carbo Asecura S.A. poinformuje Państwa o przyczynie opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Państwu prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (dot. osób fizycznych) lub w każdym przypadku wystąpienia z powództwem przeciwko Carbo Asecura S.A. do Sądu Rejonowego w Pszczynie. Niezależnie od wniesienia reklamacji, mają Państwo możliwość złożenia skargi na działalność Spółki do właściwych organów, w tym Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa). Informujemy ponadto, że w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia/umowy gwarancji ubezpieczeniowej, Carbo Asecura S.A. otrzyma wynagrodzenie wyłącznie od zakładu ubezpieczeń, którego koszt jest uwzględniony wyłącznie w kwocie składki ubezpieczeniowej.